NSF

Kurulduğu 1944 yılından beri toplumsal sağlık ve güvenlik konusunda sertifikasyon, eğitim ve risk yönetimi yapan, kar amacı gütmeyen,bağımsız bir kurumdur. NSF standartları su, gıda, ic mekanlarda hava ve cevre konusunda dünya genelinde 80 ülkede üreticiler ve tüketiciler tarafından en saygın referans olarak kabul edilir. Dünya Sağlık örgütü NSF'i işbirliği yaptığı kurumlar arasına kabul etmiştir.NSF sertifikası, ürünün bütün parça ve ham maddelerinin insan sağlığına uygunluk belgesidir. Bu belge, ürünümüzün kalitesi, güvenirliliği ve tüketicilere verdiğimiz önem açısından çok önemlidir.

NSF Nedir?

NSF, National Sanitation Foundaditon ifadesinin ilk harfleridir, Ulusal Hijyen Vakfı demektir. Yıllar önce Amerika’da kurulan bu vakıf; su, gıda, çevre ve tüketici ürünlerinin sağlık, hijyen ve temizlik standartlarının belirlenmesinde, test edilmesinde, sertifikalandırmada yetkin, bağımsız, uluslararası en üst otorite haline gelmiştir.Uluslar arası geçerliliği olan NSF Sertifikası ( National Sanitary Foundation—Uluslar arası Sağlık Kuruluşu ) ile belgelenmiştir.NSF Belgesi, kullanıcı ve gıda denetleyicilerine, kullanılan temizlik kimyasalının gıda güvenliği açısından uygun olduğunu garanti eder.

WATER QUALITY ASSOCIATION

The Water Quality Assoction Gold Seal programı 1959’dan beri belirlediği standartlar ve testler sonucunda içme suyu konusunda ürünleri sertifikalandırmaktadır. WQA su arıtma sektöründe bağımsız sertifikalandırma konusunda dünyanın en saygın ve güvenilir kurumudur.Suyun arıtılmasına ve dağıtılmasına yönelik endüstriler karmaşık ve çeşitlidir. WQA, öncelikli olarak, ev sahiplerinin veya işletme sahibinin mülkünde suyun arıtılmasına yönelik su arıtma endüstrisinin sektörünü temsil etmektedir. Su kaynaklı kirletici maddelerin bir eve veya işletmeye girmesini engelleyen Nihai Bariyer olarak bu tedavi yönüne sıklıkla değiniriz. Suyun bir toplu arıtma tesisinden, belediye kuyularından veya başka bir kaynaktan gelmesi durumunda, WQA'nın üye şirketleri, bu suyu tüketen veya kullananlara güvenli ve estetik bir şekilde katkıda bulunmayı taahhüt eder.WQA bir kaynak ve bilgi kaynağı, endüstri için bir ses, profesyonellerin eğitimcisi ve ürün testi için laboratuvardır.

Endüstrinin araştırma kolu Water Quality Research Foundation (Su Kalitesi Araştırma Vakfı) aracılığıyla, arıtılmış suyun faydalarını gösterençalışmaları bağımsız olarak yürütmek için önemli kaynaklar tahsis edilmektedir. Gold Seal Product Certification Program (Altın Mühür Ürün Belgelendirme Programı), WQA tüketicilerin satın aldığı cihazların güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için bilimsel bir yöntem sunar. Çok kapsamlı laboratuvar testleri, literatür taraması ve materyal değerlendirmesi yapıldıktan sonra verilen çeşitli içmesuyu arıtma ürünlerine ilişkin bağımsız bir onaylama mührü sunar.

WQA'nın Profesyonel Sertifikasyon Programı , tüketicilerin tedavi çözümlerini sağlayan ve onlara hizmet eden insanlara güvenmesini sağlayan yüksek performans standartlarını desteklemeye adanmıştır.

Türk Patent Ensitüsü

Marka ve patent tescilleri başta olmak üzere sınai mülkiyet haklarının kişiler, kurumlar ve firmalar adına tescili konusunda Türkiye’deki yetkili tek kurum Türk Patent Enstitüsü’dür.Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konulardaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurtiçi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamu yararına sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip ve bu kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli olarak kurulmuştur.


Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Görevleri

• Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar. 

• Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik yapar. 

• Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder. 

• Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar. 

• Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütür, işbirliğinde bulunur. 

• Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder. 

• Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlar. 

• Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma- geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar. 

• Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yayınlar yapar. 

• Sınaî mülkiyet hakları konularında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar. 

• Sınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine yönelik çalışmalar yapar, görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları destekler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder.

ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sistemi'nin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gereken "standart" bir Kalite Yönetim Sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaktır.

Sonuç olarak; etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir.Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör için uygulanabilir. Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

• Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.

• Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.

• İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.

• Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.

• Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.

• Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.

•  üm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.

• Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.

• Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.

• Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.

• Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.

• Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.

• Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.

• Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.

• Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir. 

TSE Belgesi Nedir?
TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.


bookmark